Vítejte na stránkách obce Obec Doubravice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Historie obce

První písemná zmínka

První písemná zmínka o Doubravici pochází ze 4. října 1513, kdy je její jméno poprvé písemně doloženo v českých zemských deskách. Tenkrát prodali synové Bořka z Poličan Majnušovi Bukovskému z Hustířan  tvrz Poličany s dvorem plužním, s poplužím a několik vsí. Mezi nimi byla právě část Doubravice. V této době byla Doubravice rozdělena na dvě části, přitom každý díl patřil jiné vrchnosti. Doubravice  I. díl s Velehrádkem náležela k Bílým Poličanům, kam poddaní chodili robotovat, a proto se této části říkalo Poličanská strana. Zato poddaní z Doubravice II. dílu robotovali v Bílé Třemešné, která náležela k panství v Sádové, tak se této části obce říkalo strana Sádovská.

Existence osídlení v místě dnešní Doubravice je však pravděpodobně mnohem starší, dobu jejího vzniku neznáme a zřejmě ani už nikdy nezjistíme.

Na základě historických pramenů, především již zmíněného zápisu ze zemských desek, víme, že původními vlastníky Doubravice byli vladykové z Poličan, resp. Bořkové z Poličan. Společně s nimi drželi Doubravici, její II.díl, také Borečtí ze Železna. Majnuš Bukovský z Hustířan byl první držitelem všech dnešních místních částí, které tvoří obec Doubravici. Posledním dominantním vlastníkem byl rod Kotulínských z Kotulína. 

O životě v samotné Doubravici toho z doby dávné mnoho nevíme. Po bělohorské porážce nalezl v nedaleké Bílé Třemešné útočiště před svým odchodem do exilu Jan Amos Komenský, údajně se v lesích mezi Doubravicí a Třemešnou scházel s českými bratry. 

Podrobné informace o Doubravici v době mezi světovými válkami byste se dočetli z Místopisu soudního okresu královédvorského, vydaného roku 1937 ve Dvoře Králové nad Labem, do kterého napsal příspěvek řídící učitel a obecní kronikář Josef Černý. Z jeho příspěvku se dozvídáme, že v roce 1937 měla obec 168 domů a 938 obyvatel. Stavení bývala většinou dřevěná s doškovou střechou, nové domy se stavěly z nepálených cihel, tzv. vepřovic, nebo z pálených cihel  a pískovce ze Zátluk. K významným budovám patřily škola, obecní kaple, Kampelička, barevna vánočních ozdob a poštovní úřad. Nejrázovitější stavbou byla stará kovárna, kde prý kovář Čapek jako první v širém okolí koval vozy železem. U kovárny stávala kaple z roku 1782, na jejím místě byla roku 1913 postavena nová kaplička se zvonem. V příkopě u silnice mezi Doubravicí a Zábřezím se nacházejí smírčí kříže, o kterých si lidé vyprávěli různé pověsti.

Nejvíce obyvatel našlo uplatnění v zemědělství, půda tu však příliš úrodná nebyla, proto rolníci hledali i další možnosti k přivydělání. Ujala se zde domácí tkalcovská výroba, v některých staveních vyluhovali z bukového popela potaš, která se používala při výrobě mýdla, jinde pálili cihly, na Velehrádku bývala cihelna. Tkalcovství vystřídala domácí výroba skleněných perel, ty se sice vyráběly i v dalších okolních obcích, ale celková výroba se soustředila do Doubravice, neboť tu byla zřízena barevna.  Perlařská výroba neobstála v konkurenci s japonskými perlami a postupně zanikla, po nějakou dobu se zde ještě brousily skleněné kaménky. V době hospodářské krize byla v Doubravici zavedena výroba vánočních ozdob. Někteří obyvatelé našli zaměstnání v textilkách ve Dvoře Králové nad Labem.

Škola byla v obci zřízena roku 1832, do té doby se děti učily v lanžovské škole, tu pak i nadále navštěvovaly děti z Velehrádku. Děti ze Zálesí se vzdělávaly ve Dvoře Králové, naopak lavice doubravické školy obsazovaly kromě dětí z Doubravice i děti z Řečice. Škola byla nejprve trojtřídní a později dvoutřídní, starší žáci pak většinou navštěvovali mnohem větší školu v nedalekém Dubenci. Od roku 1921 v Doubravici působila i lidová škola hospodářská.

Za první republiky obcí procházely tři okresní silnice. Dříve byla hlavní cestou Příčnice, která se na kraji lesa připojovala k tzv. Císařské silnici. V místech, kde Příčnice přecházela do Džbánů (nedaleko Nebes v Lanžově), lidé v naplaveninách nacházeli české granátky. Na Zálesí vedla hlavní silnice podle městské hájenky a ústila na stávající okresní silnici. 

Bohatá byla v Doubravici spolková činnost. Působily zde Sbor dobrovolných hasičů, Národní jednota severočeská, Sokol, Zálesí mělo také svůj Sbor dobrovolných hasičů. Společným úsilím občané vybudovali Tyršovo cvičiště s Masarykovými sady, kde se pod širým nebem hrála divadelní představení. O finance obyvatel se starala Kampelička. Od roku 1927 byla obec elektrifikována Elektrárenským družstvem. Na místním poštovním úřadě fungoval i telefon a  telegraf. Z drobných živnostníků určitě stojí za zmínku výroba sáněk a lyží či výroba houslí pana Havlíčka. U pokrokového rolníka Josefa Machka, který mimo jiné provozoval velký včelín a vyráběl úly, byla umístěna meteorologická stanice.

Zálesí

Staršího data, než je zmínka o Doubravici, je zmínka o Zálesí, ta pochází již z roku 1396. Na konci 14. století Zálesí patřilo ke statku v Dubenci, jenž drželi vladykové z Dubence. Na konci 15. století bylo Zálesí součástí panství majitelů hradu Vřešťov, bratrů Kordulů ze Sloupna, a v průběhu století 16. se dostalo do majetku Bukovských z Hustířan, stejně jako Doubravice s Velehrádkem. Všechny tři vesnice byly zkonfiskovány po porážce stavovského povstání. Od Českého království vše koupil Albrecht z Valdštejna a uděloval v léno jiným pánům, až se roku 1657 Zálesí dostalo do majetku Kryštofa Kotulínského z Kotulína. Tento rod držel svůj majetek až do roku 1804, novým majitelem se stal rytíř František Xaver Cecinkar. Zálesí příslušelo k části panství Poličany, a tak  po roce 1850 náleželo k soudnímu okresu Hořice, k soudnímu okresu Dvůr Králové náleželo od roku 1924.

Přes Zálesí se roku 1866 přemísťovali vojáci bojující v prusko-rakouské válce, padlé připomíná pomník na samém vršku Záleského vrchu (v zahradě Rambouskových).

Význačnou stavbou na Zálesí byla formanská hospoda pana Rykra, uvnitř s nádherným klenutím spočívajícím na jediném silném pilíři.

publikováno: 17. 1. 2021 18:40,