Vítejte na stránkách obce Obec Doubravice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 22016/679

V tomto dokumentu jsou informace, jak obec Doubravice zpracovává osobní údaje občanů, klientů, návštěvníků, obchodních partnerů, účastníků řízení a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku jako správce v rámci své působnosti. Obsah informací slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu zpracování osobních údajů.

1. Kontaktní údaje správce

Název obceObec Doubravice
SídloDoubravice 155
00 580 759
DIČ
Starosta:Miloš Valášek
Kontaktní telefon:604 207 887, 499 397 129
Kontaktní e-mail:obec.doubravice@seznam.cz
Web:https://www.doubravice.cz

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

JménoIlona
PříjmeníČepelková
Kontaktní telefon: 731 109 319
Kontaktní e-mail:cepelkova@hustiranka.cz
Lokalizace (adresa, kancelář)Hřibojedy 20, 544 01
DSO Hustířanka, Dubenec 210 (kancelář)

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém minimálním rozsahu na základě právního titulu, tedy výhradně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Nejčastějším zpracováním osobního údaje je zpracování bez souhlasu subjektu údajů z důvodu plnění právní povinnosti, na základě plnění smlouvy, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci. Osobní údaje nejsou zpracovány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny.

4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany

Obec Doubravice nezpracovává žádné osobní údaje občanů, návštěvníků, účastníků řízení, klientů, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, jejichž použití by bylo odůvodněno pouze jeho oprávněným zájmem.

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Jako správce zpracováváme osobní údaje pro s plnění povinností, která se na nás ze zákona vztahuje, případy, kdy jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat např. orgánům státní správy, orgánům činným v trestním řízení, soudům.

6. Předávání osobních údajů do zahraničí

V rámci činnosti správce obce při výkonu veřejné správy "vlastní působnosti" - samosprávy nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon.

7. Doba uložení osobních údajů

Veškeré dokumenty, které byly obci Doubravice doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s jeho působností, jsou zpracovávány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě.
Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem-Spisový a skartační řád.

8. Zdroj zpracovaných osobních údajů

Obec Doubravice získává osobní údaje občanů, návštěvníků, klientů, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti z následujících zdrojů:

a) osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba (např. v případě podání žádostí, stížností, podnětů, sdělení a jiných podání)

b) osobní údaje jsou získány od třetích osob nebo ze základních registrů v případech, kdy tak určí zvláštní právní předpis (např. v případech soudních řízení aj.)

c) z veřejných zdrojů (provozovaných veřejnou institucí) v případech, kdy je obec v rámci své působnosti povinna ověřit některé údaje (např. katastr nemovitostí, veřejný rejstřík, rejstřík živnostenského oprávnění atd.)

d) obec Doubravice neopatřuje osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou např. sociální sítě, které fungují na základě soukromé iniciativy.


PÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Proč má subjekt údajů práva?

Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) obecné nařízení o ochraně osobních údajů, přiznává subjektům údajů (fyzickým osobám) práva. Jejich účelem je vyvážit vztah mezi správcem a subjektem údajů.

Jaká je lhůta, do kdy musí správce reagovat na podanou žádost subjektu údajů? Pokud se jedná o žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení, musí být informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

 • Právo na informace

 • Právo na přístup k osobním údajům

 • Právo na opravu a doplnění

 • Právo na výmaz (právo být zapomenut)

 • Právo na omezení zpracování

 • Právo na přenositelnost údajů

 • Právo vznést námitku

 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s

  právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

 • Právo podat stížnost

Doporučené informační zdroje v oblasti chrany osobních údajů:

Pořadové čísloNázev dokumentuZdroj dokumentu
1.

Obecné nařízení GDPR Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679

2.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad)

3.

Osvětový, vzdělávací a poradenský portál k problematice obecného nařízení GDPR

 
publikováno: 29. 8. 2020 17:40,

Novinky z Úřadu

 • Miloš Valášek

Zastupitelstvo obce

Starosta

Miloš Valášek

Místostarostka

Hana Lazecká

Účetní

Alena Veverková

Zastupitelstvo

Pavel Derda - nezávislý kandidát

Úřad
 • Miloš Valášek

Odpady

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ PRO ROK 2023

Svozové dny tříděný odpad 


(pytlový svoz plastů, papíru, kovů) 

Svozové dny komunální odpad


(popelnice)

STŘEDA


ČTVRTEK

Leden11,25
Leden12,26
Únor8,22
Únor9,23
Březen8,22
Březen9,23
Duben5,19
Duben6,20
Květen3,17,31
Květen4,18
Červen14,28
Červen1,15,29
Červenec12,26
Červenec13,27
Srpen9,23
Srpen 10,24
Září6,20
Září7,21
Říjen4,18
Říjen5,19
Listopad1,15,29
Listopad2,16,30
Prosinec13,27
Prosinec14,28
Úřad
Obec
 • Miloš Valášek

Profil zadavatele

KONTAKTNÍ INFORMACE

Sídlo

Doubravice 155
54451 Doubravice
Královéhradecký kraj
Česká republika

Úřad